24 februari 2022

Werkbezoek SGP fractie bij Boerenerf in Babyloniënbroek

Babyloniënbroek – De SGP fractie heeft donderdag 25 februari een werkbezoek afgelegd in Babyloniënbroek. Tijdens dit bezoek stond het onderwerp VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) centraal. Doordat voortzetting en uitbreiding voor het agrarisch bedrijf onmogelijk werd door provinciale wet- en regelgeving, en daarna ook opvolging door een vierde generatie niet aan de orde was, bracht dit eigenaar Arjens Boom tot het besluit om zijn agrarische activiteiten aan de Broeksestraat te beëindigen Zijn erf en stallen worden nu gesloopt en hiervoor in de plaats komen 17 woningen (www.broek-wonen.nl).

Arjan Versluis: “Een mooi voorbeeld van herbestemming gecombineerd met invulling van de grote behoefte aan nieuwe woningen ook in de kleinere kernen. De SGP vraagt aandacht bij de gemeente Altena om stoppende boeren waar mogelijk te faciliteren om hun locaties een nieuwe bestemming te geven. Dit is nodig om verrommeling en verpaupering van het buitengebied door leegstaande opstallen tegen te gaan. Door maatwerk te bieden zijn er mogelijkheden voor wonen, maar ook voor ander bestemmingen zoals lichte bedrijfsactiviteiten.”

Tijdens het bezoek kwamen ook nog andere zaken aan de orde. Zo heeft de eigenaar een gedeelte van zijn 54 hectare als kruidenrijk grasland beschikbaar gesteld en plas dras ingericht voor de weidevogels. Dit in samenwerking met de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena Biesbosch. Ook loopt een gedeelte van “het Broekse ommetje” over zijn land.

Al met al een heel leerzaam bezoek waar herbestemming, wonen, natuur en recreatie mooi samenkomt. Informatie die door de SGP fractie zeker gebruikt gaat worden bij het opstellen van beleid in de nieuwe bestuursperiode.