31 januari 2020

Vragen SGP over centrum Werkendam


Het in stand houden van en een goed functionerend winkelaanbod en aantrekkelijk centrum is van essentieel belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

1)     Bent u bekend met de beperkte parkeercapaciteit in het weekend rondom de winkels in het centrum van Werkendam en dan met name op de zaterdagen? Zijn hier tellingen van bekend en kunnen we deze ontvangen? Zou verplaatsing van de weekmarkt hier een oplossing voor kunnen zijn en bent u bereid om samen met de winkeliers en de marktverkopers de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en eventueel uit te voeren?

2)     Een duidelijke bewegwijzering naar het centrum en parkeervoorzieningen in Werkendam ontbreekt. De uitvoering is telkens opgeschort vanwege nog uit te voeren ontwikkelingen. Bent u het met ons eens dat men hier niet op kan blijven wachten en dat bebording nu al aangebracht kan worden? Zo ja, wanneer laat u deze borden plaatsen?

3)     Het braakliggende terrein aan De Burcht is voor velen al jaren een doorn in het oog en een aanfluiting voor de uitstraling van het centrum. Graag ontvangen wij inzicht in de stand van zaken als het gaat om de grondeigendommen, tijdspad te volgen procedures en realisatie en ideeën van de geplande invulling.

4)     Op de hoek Kruisstraat/Lijnbaan in Werkendam is in 2010 een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld voor het realiseren van 16 appartementen en circa 400 m2 winkelruimte. Tot op heden heeft realisatie nog niet plaats gevonden. Deze ontwikkeling zou een verbetering van het straatbeeld als effect hebben en voorzien in de grote vraag. Wat is de reden dat er nog niet gestart is? Bij wie is op dit moment dit plan in eigendom? Wat kan het college eraan doen om dit proces vlot te trekken? Welke (aanwijzings)mogelijkheden zijn er m.b.t. perceel eigenaren en ontwikkelaars?

5)     Door het college is aangegeven dat men bereid is om medewerking te verlenen aan de verhuizing van de Aldi supermarkt van de Floreffestraat naar het grasveld aan de Werkina in Werkendam.

a.     Betreft dit een intentieovereenkomst met de Aldi en vindt er vóór het eventueel opstarten van een bestemmingsplan procedure eerst besluitvorming plaats door de gemeenteraad?

b.H Hoe verhoudt deze locatiekeuze zich tot de geldende Detailhandelsvisie? Heeft er afstemming plaats gevonden tussen de afdeling Ruimtelijke Ordering en Economie? En wat waren hiervan de uitkomsten?

c.      Wat is de beoogde grootte van het nieuwe winkeloppervlak van de Aldi?

d.     Waarom is het realiseren van een supermarkt grenzend aan de winkels rondom de Hoogstraat niet inpasbaar? Dit zou namelijk een versterkend effect op de overige winkels kunnen hebben.

e.      Is voor vestiging van een supermarkt ook gekeken naar de locatie Uitbreiding kern Werkendam aan de Lange Wiep? Vanwege geurcirkels agrarische bedrijven en lichthinder sportvelden is een deel van het plangebied namelijk niet geschikt voor woonbestemming, maar wel voor detailhandel. Als hier nog niet naar gekeken is, bent u bereid dit alsnog te doen? Indien er wel naar gekeken is, waarom is deze locatie dan afgevallen?  

f.       In het geval dat een supermarkt gevestigd wordt op de locatie zoals onder beschreven is, zou de locatie aan de Werkina bestemd kunnen worden tot woonbestemming, waardoor toch het aantal gewenste woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Een win-win situatie dus. Bent u bereid deze optie verder te onderzoeken?

Namens de SGP fractie