8 juli 2020

Rentmeesterschap in Altena


Bijdrage van Arjan Versluis (SGP Altena) tijdens het raadsdebat over de Jaarstukken op 7 juli 2020.
 

Rentmeesterschap in Altena

De SGP bedankt alle betrokkenen die hard gewerkt hebben om de jaarstukken op orde te brengen. Zeker in deze corona-tijd is dit een extra grote klus geweest. Wij hebben vanavond onze korte bijdrage het thema gegeven “Rentmeesterschap in Altena”. Ik wil vanavond even bij drie punten stilstaan, namelijk:

 1. Verleden
 2. Heden
 3. Toekomst

De bekende dichter-dominee Willem Bilderdijk (die in de 18e eeuw leefde) heeft een mooie uitspraak voor ons achter gelaten; In het verleden ligt het heden. In het nu wat worden zal

Het heden is niet te begrijpen zonder kennis van het verleden. Gebeurtenissen van korter en langer geleden werken door tot op vandaag. Maar tegelijkertijd zijn beslissingen en gebeurtenissen van vandaag ook weer van betekenis voor de toekomst. Zo is er ook een samenhang in de stukken welke wij vanavond bespreken en hopen vast te stellen.

1.Het verleden, ofwel de Jaarrekening 2019

De Jaarrekening laat een positief resultaat van € 8,5 miljoen zien. Ik hoor hier negatieve reacties op. Maar de SGP ziet dit vooral positief.  Stel dat de eerste Altena Jaarrekening een resultaat in rode cijfers had laten zien? We hadden ons als raad geen raad geweten en er zou maximale kritiek geweest zijn op de “voordelen van een herindeling”. De SGP is daarom, gegeven de omstandigheden, positief gestemd. Eigenlijk hebben we het “maar” over een positief resultaat van € 2,4 miljoen. De € 3,5 miljoen welke doorgeschoven wordt naar 2020 heeft een rechtstreeks verband met nog niet ingevulde vacatures. De Jaarrekening laat niet voor niets een overschot van circa € 1,7 miljoen zien op personeelskosten.  Wanneer verwacht het college trouwens de organisatie op sterkte te hebben zodat de vastgestelde plannen en ambities uitgevoerd kunnen worden? De SGP is blij met het voorstel om € 500.000 te bestemmen voor het erg belangrijke Actieprogramma Woningbouw. De SGP heeft wel haar zorgen over de MPG. Graag worden we hierin nadrukkelijk meegenomen.

Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat het college de aanbevelingen en adviezen van de accountant en auditcommissie ter harte neemt en daar waar nodig de gevraagde verbeteringen door gaat voeren.

2. Het heden, ofwel de Bestuursrapportage 2020

Het college heeft gelukkig zelf ook al vastgesteld dat het voorspellend vermogen beter kan en moet. Alleen op basis van reële rapportages kan er namelijk bijgestuurd worden.  Dit vraagt een kritische houding van de organisatie die ook meevallers moeten durven melden. Wij vragen het college om deze omslag te bewerkstelligen.

3.De toekomst, ofwel de Kaderbrief 2021 en verder

De Kaderbrief laat ons in meerjaren perspectief een tekort oplopend tot € 2,5 miljoen zien. De SGP heeft er echter alle vertrouwen in dat het college in het najaar een sluitende meerjaren begroting presenteert zonder pijnlijke maatregelen. Er is nog structurele “lucht” en creativiteit uit de begroting te halen. Wij gaan er daarom ook van uit dat alle principebesluiten een plek zullen krijgen in de begroting. Enkele concrete aandachtspunten willen we nog meegeven:

 • We gaan er vanuit dat de uitbreiding van het vrijliggend fietspad Middenweg Andel aansluitend op de Veensesteeg Veen een plaats krijgt in de begroting 2021. Dit ook naar aanleiding van de aangenomen motie. Kunnen we hierop rekenen?
 • De SGP is voor betaalbare tarieven voor begraafrechten zodat er geen belemmering is om te kiezen voor begraven. Kostendekkendheid is geen voorwaarde.
 • Een verhoging van OZB anders dan inflatie is niet acceptabel voordat eerst naar alle in- en externe zaken gekeken is.
 • Ga ook actief op zoek naar andere inkomstenbronnen zoals subsidies. Wat heeft de subsidioloog trouwens al concreet opgeleverd?
 • Betaalbare zwemlessen voor alle inwoners. Wanneer kunnen we de voorstellen en harmonisatie hiervan tegemoet zien?

Als SGP belijden we dat we rentmeester zijn. Alles wat we hebben, hebben we maar tijdelijk in bruikleen van onze Schepper. Dit geeft ons plichten.

 • Rentmeesterschap = Verantwoord omgaan met de Schepping, dus aandacht voor duurzaamheid
 • Rentmeesterschap =  Een solide financiële bedrijfsvoering en betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven
 • Rentmeesterschap = Blijvende aandacht voor Bijbelse waarden en normen

De SGP wenst het college en de gehele organisatie veel succes en Gods zegen toe met het verder vorm geven van het toekomstbestendig financiële beleid en de verantwoording hiervan.