18 mei 2021

Behandeling voorstel van het op sterkte brengen van de organisatie

Bijdrage van de SGP bij de behandeling van het voorstel van het op sterkte brengen van de organisatie op 18 mei 2021.

Voorzitter, voor ons ligt de RIB betreffende het op sterkte brengen van de organisatie. Er zou nu voldoende zicht op de benodigde menskracht om alle taken en ambities van Altena goed uit te voeren en de organisatie kan daarmee op de gewenste sterkte worden gebracht.

In de aanloop van het fusieproces, en ook na de daadwerkelijke fusie is er veel energie gestopt in allerlei belangrijke zaken, die het fusieproces met zich meebrengt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het omvangrijke harmonisatieproces. Met de ambities van de gemeenteraad, onder andere neergelegd in het dienstverleningsconcept, is de lat, ook voor de ambtelijke organisatie, hoog gelegd.

De mouwen zijn opgestroopt en men is aan de slag gegaan met enthousiasme en inzet. En, dat kan ook gezegd worden, er is heel veel bereikt. Maar dat gezegd hebbende moeten we ook constateren dat er nog een wereld te winnen is. De bestuurskracht van de gemeente Altena, zowel in als extern en toch een van de pijlers van het fusieproces, moet naar een hoger plan getild worden. Maar ook de dienstverlening bij bepaalde sectoren moet verbeterd worden en daarvoor moeten achterstanden zo snel als mogelijk worden weggewerkt. De focus moet daarbij wat de SGP betreft vooralsnog gelegd worden op onze eigen inwoners en bedrijven en in eerste instantie minder op onze invloed in de regio. Eerst zal de basis op orde moeten zijn en wat ons betreft op een excellent niveau. Dat is toch wat onze inwoners mogen verwachten na zo’n peperdure en omvangrijke fusie.  Zoals gezegd, er is veel gedaan en er moet nog veel worden gedaan.

Maar tegelijk moeten we constateren dat er bij al dat aanpakken wellicht te weinig aandacht is geweest dan wel is geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie en medewerkers, afgezet tegen de ambities die we rond de fusie met elkaar hebben geformuleerd.

Het is ook om die reden dat we wat aarzelend staan ten opzichte van het voorstel om de formatie van de organisatie te verhogen. Want kwantiteit (een tekort aan personeel) kan wat de SGP betreft niet de oorzaak zijn dat er bijvoorbeeld achterstanden zijn in de behandeling van bouwvergunningaanvragen en niet beantwoorden van telefoontjes en mails. Immers het frictiebudget wat door het Rijk aan fusiegemeenten wordt toegekend biedt voldoende ruimte om gekwalificeerd personeel in te huren.

Het is ook om die reden dat de SGP het voorstel voor het op sterkte brengen van de organisatie wel wil steunen maar het niet ziet als een oplossing voor alle problemen. Het is slechts een deel van de oplossing. Er zal hard moeten gewerkt aan een door de hele organisatie gedeelde en gedragen nieuwe cultuur.

Daarom is de SGP erg blij met het slot van de brief, wat ons betreft zo belangrijk dat daarmee wel had kunnen worden ingezet, namelijk het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning. Want een goed personeelsplan is DE basis om de organisatie ook op langere termijn toe te rusten voor de opgaven die voor ons liggen.

De portefeuillehouder heeft zich op een schriftelijke vraag van de SGP bereid verklaard om dit plan te zijner tijd, voorjaar 2022 voor te leggen aan de Raad en de raad tussentijds te willen informeren. Wij zouden die bereidheid vanavond graag willen verzilveren in een toezegging van de wethouder.

Tenslotte nog 1 opmerking, wat ons betreft hoeft u geen uittreksel te maken van het benchmarkrapport, maar doet u dat integraal aan ons toekomen.

Theo Meijboom