1 juni 2021

Motie VVD “Huisvestingsverordening”

Motie VVD “Huisvestingsverordening”

De druk op de woningmarkt is groot. De meeste woningen staan kort te koop of te huur, waarna nieuwe bewoners hun intrek nemen. Steeds vaker zien en horen we gebeuren dat onze medemens uit de randstedelijke gebieden op zoek gaan naar een woning op het platteland, flink over de vraagprijs bieden, en verhuizen naar bijvoorbeeld onze gemeente Altena. De consequenties hiervan zijn dat de huizenprijzen steeds verder stijgen en bijna iedere woning ver over de vraagprijs wordt verkocht, maar ook dat onze eigen Altenezen veel minder kansen hebben en achter het net vissen.

Om te zorgen dat onze eigen inwoners toch de mogelijkheid behouden om binnen Altena te verhuizen naar een gewenste woning, is het zaak dat we kijken naar de mogelijkheden om onze inwoners voorrang te verlenen op de woningmarkt. Hierbij is het van belang dat we vooral zoeken naar effectieve maatregelen, maar ook naar maatregelen die juridisch haalbaar zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni ’21 is door de VVD een motie ingediend welke het college oproept om nog dit jaar een raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad tot vaststelling van een huisvestingsverordening. Een huisvestingsverordening biedt gemeenten de mogelijkheid om regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Om een huisvestingsverordening in te mogen stellen moet duidelijk aangetoond kunnen worden dat er schaarste is (op delen) van de woningmarkt.

 De SGP heeft tegen de motie van de VVD gestemd om een aantal redenen:

- Een huisvestingsverordening is alleen voor huurwoningen en dus voor een beperkt deel van onze woningmarkt;

- Uit onderzoek is gebleken dat maar voor een enkele kern echt aangetoond kan worden dat er schaarste is, het effect van een dergelijke verordening is dus klein. Daarnaast is om deze reden de kans groot dat een huisvestingsverordening door de rechter juridisch ongegrond verklaard wordt;

-  Middels een huisvestingsverordening mag vastgelegd worden dat 25% van de huurwoningen aan onze eigen inwoners verhuurd moet worden, de overige 75% is toegankelijk voor iedereen. Momenteel wordt naar schatting rond de 70% verhuurt aan onze eigen inwoners, ook hierin gaat het effect van een huisvestingsverordening dus klein zijn;

We hadden als SGP ervoor kunnen kiezen om voor de motie te stemmen vanuit het oogpunt “baat het niet, dan schaadt het niet”, maar de SGP ziet liever dat de beschikbare ambtelijke capaciteit nuttig wordt besteed aan maatregelen die een veel groter effect gaan hebben voor onze inwoners. Daarom hebben we het college opgeroepen om aan de slag te gaan met een doelgroepenverordening, het organiseren van lokale advertentiecampagnes met huizen uit onze gemeente, en het hanteren van een actievere grondpolitiek, dus door als gemeente meer grondposities aan te kopen waardoor er meer sturing mogelijk is.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, schroom niet om contact op te nemen met één van de SGP-raadsleden.

Henri de Raad