17 april 2020

Harmonisatie beleid begraafplaatsen

 
Harmonisatie beleid begraafplaatsen 

In de raadsvergadering van 14 april jl. is de uitgangspuntennotitie harmonisatie begraafplaatsen besproken. Dit document geeft richting aan het op te stellen beleid en vast te stellen tariefstelling van de graf- en begraafrechten welke vanaf D.V. 1 januari 2021 in zal gaan. Tot deze datum gelden nog steeds de verordeningen van de voormalige individuele drie gemeenten.

Als SGP hebben wij benadrukt dat begraven betaalbaar moet zijn en blijven en dat tarieven niet kostendekkend behoeven te zijn. De hoogte van de tarieven voor begraven mogen nooit een reden zijn dat mensen daarom voor cremeren zouden (moeten) kiezen. Overigens is de SGP vanuit christelijke/bijbels visie voorstander van begraven. Een gemiddeld tarief van de huidige drie tarieven en aansluiten bij tarieven van regio gemeenten wil niet per definitie betekenen dat dit betaalbaar is. Ook hebben wij gevraagd om inzicht te krijgen in het toerekenen van kosten aan begraafplaatsen omdat wij daar binnen de voormalige gemeenten (grote) verschillen in zien.

Tevens hebben wij aandacht gevraagd voor de voorgestelde grafrecht termijn van 10 jaar  voor algemene graven. Dit is de wettelijke minimum termijn. De SGP ziet dit graag op 15 of 20 jaar gesteld. Ook hebben wij benadrukt dat een zorgvuldige en goede communicatie bij (bovengronds) ruimen van groot belang is.

Aan de wethouder hebben wij als SGP aandacht gevraagd voor de aanleg van foetus-weiden. Een begraafplaats voor levenloos geboren kinderen binnen een zwangerschap van 24 weken. De wethouder heeft beloofd dit mee te nemen in het verder vormgeven van het beleid.

De wethouder gaat aan de slag met de opmerkingen en kanttekeningen welke wij als gemeenteraad aan hem hebben meegegeven. In het najaar zullen we de concept Beheersverordening Begraafplaatsen bespreken en gaan vaststellen.

Arjan Versluis