30 juni 2020

Doorontwikkeling sociaal domein


De gemeenteraad heeft op 30 juni de ‘Doorontwikkeling sociaal domein’ opiniërend besproken.

 

Hieronder leest u de inbreng van SGP-woordvoerder Peter Noordergraaf tijdens dit debat.

Voorzitter,

Vanavond spreken we dan uiteindelijk opiniërend over ombuigingen oftewel misschien wel duidelijker gezegd: bezuinigingen in het sociaal domein. Een erg lang proces, wat door allerlei omstandigheden een behoorlijke tijd geduurd heeft.

Wat de SGP fractie betreft pijnlijke, maar ook noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden om, zoals de titel van het Berenschot rapport ons zegt: het evenwicht in het sociaal domein terug te brengen.

Want voorzitter, dit evenwicht is er onvoldoende, zowel financieel als in de uitvoering.

Als we het meest negatieve scenario nemen wat geschetst wordt, kunnen we zelfs uitkomen boven een tekort van 7 miljoen euro. Ondoenlijk om dit alleen binnen programma 2 op te lossen. Daarom wordt met dit voorstel eenmalig de afspraak losgelaten in het bestuursakkoord dat ieder tekort binnen het eigen programma wordt opgelost. Onze fractie steunt deze keuze en dit laat ook zien dat de gemeente Altena haar sociale gezicht behoud en zoals ook het rapport Berenschot stelt: ook met het 7,5% scenario zakt Altena zeker niet door haar sociale ondergrens heen!

Het genoemde rapport meld ons ook dat op een aantal onderdelen onze gemeente meer vergoedt dan landelijk gemiddeld.

Wel zijn er aandachtspunten zoals ook verwoord in de reactie van de Brede sociale adviesraad en ook genoemd door de verschillende insprekers vorige week dinsdagavond.

Dit voorstel is vooral een reactie op de ontstane situatie (met name financieel).

Wat de SGP fractie betreft moet er z.s.m. een visie vanuit het college komen hoe de gemeente Altena het sociaal domein ziet in de toekomst en hoe dit wordt vormgegeven. Hoe gaat de portefeuillehouder hier vorm aan geven?

Daarnaast ook de rol en uitvoering van het Sociaal domein van onze eigen organisatie t.o.v. de verschillende partners in het veld. Met name de opmerking van vorige week dat veel taken dubbel gedaan worden en hoe werken de wijkteams. Welke keuzes gaan we hierin maken, wethouder?

Voor onze fractie is de keuzevrijheid die inwoners hebben qua zorgaanbieders een enorm belangrijk punt. Kan ik de zorgaanbieder kiezen die ik wil. In dit voorstel wordt dit ook genoemd en lijkt dit ook voldoende geborgd. We zullen als fractie zeker blijven volgen hoe dit straks in de praktijk werkt en mochten er zaken naar voren komen dat dit onvoldoende geborgd is, komen we hier zeker op terug.

Positief punt in dit voorstel is dat de ketenaanpak Jeugd, rondom problemen drank en drugs gebruik, bewust buiten deze bezuinigingsmaatregelen vallen. Een keuze die wij als SGP en meerdere fracties eerder hebben beoogd en waar nu gehoor aan gegeven wordt.

Voorzitter, essentieel is het monitoren van de effecten van deze bezuinigingen. Maar ook het op orde hebben van onze interne organisatie zodat we niet onnodig voor verrassingen komen te staan. Hoe gaat de portefeuillehouder hier verder vorm aan geven?

Eigenlijk is het vervolg een collegeverantwoordelijkheid, maar gezien het financiële belang, het belang van onze partners en onze controlerende taak als raad, verzoeken wij het college het plan van aanpak z.s.m. ter informatie naar de raad te sturen, met daarbij de detailplanning per bouwsteen, en de wijze van rapporten aan ons als raad.

Dan nog een vraag die vorige week niet helemaal uit de verf kwam: kan de wethouder aangeven aan welke bouwstenen al gewerkt wordt?

Onze fractie kan zich voldoende vinden in het voorliggende voorstel en voorlopige besluit wat richting geeft voor de toekomst en waar we gaan bouwen aan het goed en een (financieel) stabiel sociaal domein waar we effecten meewegen.

De SGP fractie ziet het als een Bijbelse opdracht om zorg te dragen voor de kwetsbare mensen in onze gemeente en zullen vanuit deze houding de effecten van dit voorstel scherp blijven volgen.