13 oktober 2020

De visie van de SGP op 'Wonen in Altena'

Binnenkort zal de gemeente Altena een woonvisie presenteren. Daarin wordt richting gegeven aan woonbeleid op de langere termijn. Zodat het goed wonen blijft in Altena.

De gemeenteraad heeft vanavond gesproken over deze woonvisie. Wat moet erin staan? Waar moet de focus op liggen? Welke woningen moeten er gebouwd worden? Hieronder lees je de inbreng van SGP-raadslid Henri de Raad tijdens dit debat.

Blok 1: Agenderen voor de Woonvisie
Voorzitter, allereerst wil ik namens de SGP kort opmerken dat we blij zijn met de manier waarop we gezamenlijk optrekken naar de eerste Woonvisie van onze gemeente Altena. Via het presidium is het onderwerp Wonen op de agenda gezet als een onderwerp waar de raad op kop gaat. De woonconferentie heeft hier een mooie bijdrage aan geleverd waar we als raad nuttige informatie en inzichten op hebben kunnen halen. Ook de presentatie vanuit de provincie en onze eigen ambtenaar gaven goed zicht op de ontwikkelingen op demografisch gebied en de opgave waar we de komende jaren voor staan.

Nu is het zaak dat we met elkaar richting meegeven aan het college om te komen tot een wat de SGP betreft realistische, duidelijke en concrete woonvisie. Wat de SGP betreft, een woonvisie die enerzijds recht doet aan het woord visie op lange termijn, maar anderzijds ook concreet per kern inzoomt op de demografische ontwikkelingen, de huidige woningvoorraad, en de stappen welke gezet moeten worden om de woningvoorraad op peil te krijgen, passend bij de behoefte per kern. De focus ligt wat ons betreft op kwaliteit en het denken in kansen: alleen cijfers zeggen niets.

De woningmarkt is de afgelopen jaren flink aangetrokken. Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod daalt. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningproductie die voldoende rekening houdt met de demografische ontwikkelingen van onze eigen inwoners, maar ook ruimte biedt voor woningzoekenden die van elders komen, zonder ons te willen profileren als groeigemeente. En van belang is dat we in woningtypen en prijssegmenten vraaggericht zijn voor al onze inwoners: starters, doorstarters, jonge en oudere gezinnen, kleine huishoudens en grote gezinnen, ouderen, en iedereen met een zorgvraag. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen is een voldoende woningaanbod essentieel.

Echter, het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Naast uitbreiding moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving.

Voldoende aandacht moet er zijn voor de ontwikkelingen op het gebied van sociale huur. De SGP ziet de woonvisie graag gebruikt worden om met woningcoöperaties afspraken te maken over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen, passend bij de behoefte per kern om zo de leefbaarheid van de kernen te verbeteren, maar ook afspraken rondom het verduurzamen van de huidige sociale huurwoningen zien we graag terug komen in de woonvisie.

Kortom: Het doel van deze woonvisie is wat de SGP betreft te komen tot een evenwichtige woningmarkt in iedere kern en de waarborg dat verschillende doelgroepen aan een passende woning kunnen komen op een voor hen plezierige plaats. Hierbij willen we benadrukken dat er wat ons betreft weinig tijd over is om na te denken en te dromen, maar we over moeten gaan op concrete acties en uitbreiding van onze woningvoorraad. Niet dromen, niet drammen, maar gewoon doen!

Blok 2: Rol van de gemeente
Voorzitter, bij het eerste blok hebben we al benadrukt dat het wat ons betreft tijd is om gas te geven en actie te ondernemen om te zorgen dat we meer bouwactiviteiten gaan ontplooien. Om als gemeente hier invloed op uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat er een actieve rol wordt aangenomen en er niet achterover geleund wordt in afwachting op wat de markpartijen ons gaan brengen.

Eén van de bijbehorende kenmerken van een actieve rol als gemeente is wat de SGP betreft het voeren van actieve grondpolitiek. Waar er in de huidige situatie vrij terughoudend wordt omgegaan met de aankoop van gronden zouden wij graag zien dat hier meer op ingezet wordt. Om als gemeente een grote rol te kunnen hebben bij het aanjagen van de woningbouw is het bezit van grond één van de benodigde randvoorwaarden. Eventueel zou dit toegespitst kunnen worden op de kernen waarin woningbouw het hardste nodig is. Hierbij willen we vooral niet oproepen dat de gemeente ook de rol van projectontwikkelaar op zich moet nemen, maar juist actief de samenwerking opzoekt met de diverse marktpartijen. De gemeente behoudt hiermee de regie maar laat onder de juiste randvoorwaarden de verdere ruimte en invulling over aan de marktpartijen.

Een randvoorwaarde waar we aan denken is dat er per project gekeken moet worden naar evenwichtige woningbouw, een goede mix van verschillende typen woningen. Bij het stellen van deze randvoorwaarde kan voorkomen worden dat de marktpartij alleen op basis van winstmaximalisatie gaat bepalen welk type woningen gebouwd gaat worden.

We willen er als SGP dus voor pleiten om het beleid niet tot achter de komma te formuleren, zodat er per situatie ruimte geboden kan worden aan de wensen, eisen en creativiteit van onze woningmarktpartners en onze inwoners.

We moeten open blijven staan voor de initiatieven van onze inwoners en maatwerk leveren waar nodig. In het land zien we mooie particuliere initiatieven ontstaan zoals de zogenoemde knarrenhofjes. Deze ruimte moet binnen gemeente Altena ook geboden kunnen worden, al is het wel goed hier een afwegingskader voor op te stellen om de kwaliteit van deze initiatieven te kunnen borgen.

Blok 3: De inhoudelijke koers
Voorzitter, tijdens de presentatie over de demografische ontwikkelingen van onze gemeente Altena op de langere termijn sprong een duidelijke groep eruit welke voorlopig het hardste blijft groeien, onze ouderen. Als gevolg van de vergrijzing van onze samenleving, alsook de afname van de intramurale zorgmogelijkheden is er veel behoefte aan seniorenwoningen, appartementen en levensloopbestendige woningen. De doorstroming in de woningmarkt stagneert doordat ouderen langer thuis blijven wonen en niet de mogelijkheid hebben, of niet willen verhuizen naar een seniorenwoning. En wat zou hiervoor de reden zijn, of hoe kunnen we de ouderen alsnog verleiden om toch te kiezen voor een seniorenwoning, appartement of andere woonvorm?

In de praktijk horen we dat de vraag naar appartementen ontzettend hoog is. Waar er in Andel een 20-tal levensloopbestendige appartementen zijn gebouwd, was de vraag naar deze appartementen vele 10 tallen keren hoger. En natuurlijk wil iedereen graag in de mooie kern Andel wonen, maar dit geeft ook de urgentie aan van het probleem. Daarom wordt er wat de SGP betreft ingezet op deze doelgroep, bouwen voor ouderen. Hierbij is het wel belangrijk dat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de behoefte van ouderen zodat ze ook daadwerkelijk meerwaarde zien in het verlaten van hun woning en intrek te nemen in een ander type woning. De kwantiteit van het vraagstuk is zeker van belang, maar de kwaliteit is minstens zo belangrijk.

Echter is het niet voldoende om alleen in te zetten op de doelgroep ouderen. Ook onder jongeren of alleenstaanden is de behoefte enorm hoog naar voordelige woningen. Ook dit spoor moet wat de SGP betreft meegenomen worden in de woonvisie.

Als SGP zijn we benieuwd naar de mogelijkheden rondom het bouwen voor onze eigen inwoners en wat de mogelijkheden zijn om dit vast te laten leggen in de woonvisie. En indien dit niet mogelijk is in de woonvisie, op welke manier en in welk document dit dan wel zou kunnen?

Zoals u weet hecht de SGP waarde aan de duurzaamheidsgedachte vanuit de Bijbelse gedachte dat we als een goed rentmeester met onze aarde om moeten gaan. Iedere nieuw gebouwde woning moet aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Per 1 januari 2021 gaat de duurzaamheidsstandaard voor nieuwbouw weer verder omhoog volgens de zogenaamde BENG-eisen. (bijna energie neutraal gebouw). De SGP is geen voorstander van het stellen van extra duurzaamheidseisen bovenop de BENG-eisen aangezien dit behoorlijke gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid van de woningen en ook op de voorraad en beschikbaarheid van het woningaanbod. We willen nogmaals benadrukken dat we het als SGP belangrijk vinden dat er zo min mogelijk tijd verloren wordt aan het nadenken, opstellen van plannen, dromen enz. maar dat concreet de schop meer in de grond gaat en woningen gebouwd gaan worden, passend bij de behoefte per kern, waarbij uiteraard de kwaliteit van de woningen een belangrijk uitgangspunt vormt. Wat ons betreft wordt de woonvisie niet ingezet om gedetailleerd vast te leggen hoeveel woningen er per type in welke kern gebouwd gaan worden aangezien de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie.