8 juni 2022

Coalitie Altena 2022-2026 uit de startblokken!

Met de beëdiging van het "nieuwe" college op dinsdag 31 mei 2022 j.l. is er weer een college aangetreden om de grote uitdagingen waarvoor de gemeente Altena staat, aan te gaan. “Nieuw” staat tussen aanhalingstekens omdat het een voortzetting is van dezelfde partijen die vorige bestuursperiode de coalitie van Altena vormden, te weten het CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena. De fractie van de SGP is dankbaar dat wethouder J.P. (Hans) Tanis bereid is gevonden om zich D.V. de komende bestuursperiode ook weer in te zetten voor de belangen van onze gemeente, met name op de belangrijke thema’s wonen, mobiliteit en financiën. 

Aan eerdergenoemde beëdiging is, (na de verkiezingen), een periode van intensief overleg tussen de beoogde coalitiepartijen vooraf gegaan waar we met elkaar een bestuursakkoord tot stand hebben gebracht met de titel “Samen leven, wonen en werken in een vitaal Altena”. (bestuursakkoord). In dit bestuursakkoord is de uitvoering van bestaande plannen en nieuwe plannen opgenomen. 

Als u het bestuursakkoord naast het verkiezingsprogramma van de SGP legt, zult u zien dat het “SGP dna” goed vertegenwoordigd is. Ik noem enkele van die belangrijke zaken:

-De zondagsrust wordt als kernkwaliteit van Altena genoemd. De winkels blijven op die dag gesloten;

-waarborg van identiteitsgebonden (jeugd)zorg, dus zorg die direct aansluit op opvoeding, kerk en school;

-tarieven voor begraven blijven betaalbaar zodat er geen mensen zijn die uit kostenoverweging overgaan tot crematie van hun geliefde.

Ik nodig u graag uit om het bestuursakkoord te lezen en als u vragen heeft zich te wenden tot ondergetekende of een ander fractielid.

Omdat coalitie deelname geen vanzelfsprekende zaak is en we ons in alle dingen afhankelijk mogen weten van onze Heere God eindig ik met:  Soli Deo Gloria. Alleen aan Hem de eer! 

Theo Meijboom

Fractievoorzitter SGP Altena