29 oktober 2019

Bijdrage fractie SGP bij de Altenatafel van 29 oktober 2019 over de harmonisatie van het subsidiebeleid

 

Bijdrage fractie SGP bij de Altenatafel van 29 oktober 2019 over de harmonisatie van het subsidiebeleid

De fractie van de SGP is content met het proces wat moet leiden tot harmonisatie van het subsidiebeleid van de gemeente Altena. Subsidieontvangers hebben de gelegenheid gekregen om op 14 oktober jl hun inbreng te hebben in de thema’s die het college voor ogen heeft in het nieuwe subsidiebeleid.

Het aspect wederkerigheid /maatschappelijke relevantie spreekt de SGP erg aan, de vanzelfsprekendheid van het jaarlijks verstrekken van subsidies zonder meer is eraf. Er moet echter wel aandacht zijn over hoe het college die tegenprestatie gaat monitoren, verenigingen moeten een plan indienen waaruit die wederkerigheid blijkt, maar hoe gaat dit getoetst en gemonitord worden? Worden er prestatieafspraken gemaakt?

Een ander aandachtspunt is hoe en met welke interval er gerapporteerd wordt aan de Raad over het totaal en doeltreffendheid van de verstrekte subsidies, 

Onder het kopje krachtige inwoners wordt door het college gesproken dat zij talentontwikkeling, ruimte voor toptalent erg belangrijk vindt. Wat ons betreft mag dit wel een paar “onsjes” minder! Datgene wat het college schrijft over de inclusieve samenleving, waar er met name oog is voor de zwakkeren, een samenleving waarin iedereen (talent of helemaal geen talent) mee kan doen en juist hen stimuleren om zich te binden aan een sociaal verband door middel van bewegen , sport, cultuur en educatie spreekt de SGP fractie meer aan dan het ontwikkelen van toptalent.

Zet vooral op die inclusieve samenleving in, en als er zich dan ook nog eens talenten ontwikkelen is dat een aardige bijvangst.

Tenslotte wil de SGP nog een duidelijk statement afgeven voor het beschikbaar stellen van openbare ruimten of het subsidiëren van culturele activiteiten voor bijvoorbeeld exposities van verantwoorde Kunstuitingen. Daar zijn wij op zichzelf niet tegen. Er wordt echter een grens overschreden wanneer deze culturele activiteiten en kunstuitingen een aanstootgevend of godslasterlijk karakter hebben.

Resumerend voorzitter, de SGP is tevreden met het ingezette proces en we wensen het projectteam succes met de verdere uitwerking van heg geharmoniseerde subsidiebeleid van de gemeente Altena.

Theo Meijboom