11 november 2020

Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

Een onzichtbaar virus, niet met het oog waarneembaar, maar met ongekende, enorme gevolgen. Eerst nog heel ver weg, Wuhan, wie had er eerder van gehoord, via de continenten in Europa, gekomen in ons land, streek en tenslotte in de gemeente Altena, misschien wel in onze eigen familiekring of woning…. Een enorme impact op iedereen, en bij de aanvang van deze beschouwingen wil de SGP fractie haar medeleven betuigen aan diegenen die rouwen om het verlies van geliefden. Maar we denken daarbij ook aan anderen die direct of indirect hard zijn getroffen door de gevolgen van het virus, diegenen met blijvende gezondheidsproblemen, in economisch opzicht getroffenen. 

Deze crisis maakt al wel duidelijk dat de geest in de huidige tijd van maakbaarheid van het leven een mythe is. Publicist en psycholoog  Bram Bakker schreef onlangs in een opiniestuk onder de titel  “ het einde van de maakbare samenleving”  in het NRC  onder andere  (quote) “ dat er een streep is gegaan door de meeste van al onze lange termijn plannen. De controle over het bestaan die veel mensen dachten te hebben is voor onbepaalde tijd verdwenen. Of er in het verlengde van de gezondheidscrisis ook nog andere crises ontstaan is nog lang niet duidelijk. Maar de les dat onze samenleving niet zo maakbaar is als we onszelf hadden wijsgemaakt kunnen we nu al wel vast leren”  (unquote) Voor de duidelijkheid, geen citaat dus van een zware dominee, maar een seculiere Amsterdamse psycholoog.

We zijn dankbaar dat het kabinet haar verantwoordelijkheid neemt met het aanbieden van financiële regelingen voor de getroffenen. Maar dat is een oplossing voor een deel van het probleem, er blijft ook een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente, maatschappelijke instellingen, kerken en individuen om vooral het menselijke leed te helpen dragen en als vangnet te dienen. De SGP fractie wil u, voorzitter, complimenteren voor uw zichtbaarheid en de wijze waarop u in onze gemeente leiding geeft aan het managen van deze crisis op plaatselijk niveau.

De begroting, want daar gaat het primair om in onze vergadering van vanavond, kan op de instemming van de SGP rekenen. Complimenten voor wethouder Tanis, en in hem ook aan het college en ambtenaren voor datgene wat wordt gepresenteerd. Positieve cijfers en nog ruimte om ambities van Altena verder uit te voeren. En dat zonder lastenverhoging voor onze inwoners, een uitgangspunt wat voor de SGP erg belangrijk is.

Een van die ambities is de aanleg van een vrij liggend fietspad op de belangrijke schoolroute Middenweg Andel, iets waarvoor de SGP sterk heeft gepleit. Dank voor de gepresenteerde plannen en wat ons betreft kunnen er figuurlijk en letterlijk meters worden gemaakt!

Een andere ambitie die op grote steun van de SGP kan rekenen is de aanpak van het sluipverkeer en ontsluiting van Altena in het onderliggend wegennet, tegelijk met de verbreding van de A27. Hiervoor moeten wel voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt.

Voorzitter, het voortbestaan van de spoedeisende hulppost van het Beatrixziekenhuis staat onder druk en we zijn blij dat u samen met andere burgemeesters een brandbrief aan de minister hebt ondertekend. Wat de SGP betreft is dat een goede aanzet maar blijft het daar niet bij. Het is volstrekt onacceptabel en onverantwoord als deze voorziening wordt weg gesaneerd. Wij vragen u zich  gezamenlijk met de andere partners in te zetten op een actieve en stevige lobby richting onze minister en de landelijke politiek.

Over spoedeisende hulp gesproken, voorzitter, iedereen weet dat mede als gevolg van de corona crisis de zorg onder grote druk staat. De SGP ondersteunt dan ook van harte eventuele initiatieven voor een algeheel vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Wij hebben al eerder onze blijdschap uitgesproken over een landelijk knalvuurwerk- en vuurpijlenverbod, waardoor een initiatiefvoorstel van onze fractie hier in Altena overbodig werd.

In het verder verloop van deze vergadering zullen een aantal moties aan de orde komen die wij als fractie van de SGP hebben ingediend dan wel mede ingediend.

Er zijn daarnaast twee moties die onze bijzondere belangstelling hebben en die handelen over het lokale inkoopbeleid, een ook voor de SGP zeer aangelegen punt. Uit de ingediende moties blijkt dat dit een onderwerp is wat breed leeft binnen onze raad en wij zouden daar met een derde motie onze eigen inkleuring kunnen inbrengen. Uit de beantwoording van de portefeuillehouder op vragen over het lokale inkoopbeleid kregen wij namelijk sterk de indruk dat het lokaal inkopen onvoldoende geborgd is in de organisatie. In plaats van ook een motie in te dienen willen wij de portefeuillehouder vragen of hij bereid is om in een “ thema”  Altenatafel in gesprek te gaan met de raad om daar het inkoopbeleid in al haar facetten te bespreken om de uitkomsten daarvan zoveel als mogelijk te betrekken in nieuw of aangepast beleid. Graag uw visie daarop.

Voorzitter, tenslotte nog even terugkomend op de omstandigheden waarin we ons bevinden. De eerder genoemde Bram Bakker schetste een nogal ontluisterend beeld in zijn publicatie over het toekomstperspectief maar hij biedt daarvoor ook geen oplossing. Ziende op datgene wat er om ons heen gebeurt zou je er daarom depressief van kunnen worden. Maar de meest wijze les die de bijbel ons leert is niet te blijven hangen en te zien op de omstandigheden, maar onze enige hoop en verwachting in geloof te stellen op de Schepper en onderhouder van hemel en aarde, de Heere God. Dat alleen geeft hoop en toekomstperspectief!

Fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij Altena.