5 juli 2022

Algemene Beschouwingen 2022

Geachte voorzitter, leden van college en raad, griffie, ambtenaren en inwoners van Altena,

In deze Algemene Beschouwingen kan ik er niet omheen, de zorgelijke situatie dichtbij en ver weg. Het vreselijke bloedvergieten in een allesvernietigende oorlog op de drempel van Europa, een wereldwijde energiecrisis als gevolg van die oorlog, aardverschuivingen, schietpartijen in de VS en Kopenhagen, terroristische aanslagen. En dan dichter bij huis, minder heftig maar toch, de toeslagenaffaire,  stikstofproblematiek, dreigende armoede bij grote groepen mensen vanwege energieprijzen en inflatie, steeds verdergaande polarisatie, onverdraagzaamheid, het is zo overstelpend veel en dagelijkse kost dat we er bijna aan gaan wennen, of, nog erger, er misschien al aan gewend zijn…..

Gewend aan een wereld waarin ellendigen onder de voet worden gelopen. Een wereld waarin de menselijkheid zoek raakt, waarin de liefde verkilt, waarin de ijzige vrieskou heerst van het recht van diegene die het hardste schreeuwt…

Voorzitter, het voelt bijna als banaal om het nog over de uitdagingen van onze gemeente Altena te hebben. Want wij hebben het immers goed hier, er is een nieuw bestuursakkoord, er is, ondanks alle economische zorgen nog steeds sprake van een gezond financieel perspectief wat het mogelijk maakt om de visies van de afgelopen jaren om te zetten in een daadwerkelijke uitvoering….

En toch… toch is er ook hier in Altena werk aan de winkel. Het vertrouwen in de politiek, landelijk, maar ook plaatselijk,  is tot een dieptepunt gedaald. Daarom zullen we met elkaar, college, ambtenaren en gemeenteraad moeten bouwen, bouwen aan vertrouwen!  Met elkaar zullen we er de schouders onder moeten zetten om dat vertrouwen in een positieve curve om te zetten.

Belangrijke bouwstenen daarvoor zijn onder meer geloofwaardigheid, dus geen dingen beloven die niet waargemaakt kunnen worden. De tweede is respect, debatten mogen op het scherpst van de snede worden gevoerd maar wel op een respectvolle wijze. Zichtbaarheid zou als derde bouwsteen genoemd kunnen worden. Laten we hopen en bidden dat er zich geen omstandigheden voor gaan doen dat Nederland weer op slot gaat. Als laatste zou ik trots willen noemen, trots op onze gemeente, het uitventen van successen die behaald worden maar ook trots op onze ambtenaren, die onder moeilijke omstandigheden en met een ambitieuze raad veel tot stand hebben gebracht.

Bij dat laatste wil ik graag iets langer stilstaan. Er is, terecht,  veel te doen en te doen geweest over de achterblijvende dienstverlening door onze gemeente in vergunning afhandeling, bereikbaarheid, terugbellen etc. en ja, we zijn nog niet op het punt waar we allemaal naar toe willen, excellente dienstverlening, hoewel er al het nodige in gang is gezet. De ambtelijke organisatie krijgt een stevige impuls  op kwantiteit en kwaliteit. De SGP fractie gunt het college, directie en de ambtenaren nu de rust om de kwaliteit van dienstverlening uit te werken. Dat kan wat ons betreft door ons te beperken in het stellen van schriftelijke vragen, ons vooral te richten op de uitvoering van uitgewerkte visies en nieuwe ambities te temperen en de organisatie niet te overvragen door zorgvuldig te zijn in de prioritering van onderwerpen.

Zoals al aangehaald zijn er in de eerste  bestuursperiode veel mooie plannen en visies ontwikkeld die uitgevoerd gaan worden in de komende bestuursperiode. Daarnaast lopen er een aantal andere projecten die een langere adem vergen maar die wat de SGP betreft urgent blijven en  daardoor hoog op de agenda moeten blijven staan. We noemen in dat verband het gebruik van bestaande bedrijventerreinen, met name het tegengaan van onbebouwde en ongebruikte kavels, maar niet minder het zo snel als mogelijk inzichtelijk krijgen van een locatie voor een nieuw bedrijventerrein.

Daarnaast vraagt de fractie van de SGP bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolkinderen. Wij zien uit naar de realisatie van het vrij liggend fietspad aan de Middenweg, maar ook naar het aanpakken van andere knelpunten, zoals de Perzikstraat.

Binnen het sociale domein zal er ook aandacht moeten zijn voor de inwoners van Altena met een minimum inkomen, met name zij die in “ stille”  armoede leven. Vroegsignalering is nodig van mensen met oplopende schulden door de hoge inflatie en energieprijzen om te voorkomen dat steeds meer mensen tussen wal en schip raken.

Om niet meer aandachtspunten te noemen willen we nog een moment de vinger leggen bij de uitdagingen rond de A 27.  Mooi dat op initiatief van uw college het project Slimme aanpak A27 is ontwikkeld waarin een samenwerking is ontstaan tussen de betrokken gemeenten, waterschap, provincies en Rijkswaterstaat. Bereikbaarheid van Altena is daarbij van groot belang in het algemeen en een nieuwe ontsluitingsweg van Werkendam in het bijzonder.

Voorzitter, ik ga afronden. Ik noemde in de AB van mijn fractie de noodzaak van het bouwen aan vertrouwen. Maar als je alle zeer zorgelijke mondiale ontwikkelingen ziet die we aan het begin noemden, zou de moed je in de schoenen zakken. Maar dan mag ik toch ook wijzen op het uitzicht wat er is, namelijk dat we mogen Bouwen IN vertrouwen. Vertrouwen in God, de Schepper van alle dingen. In dat vertrouwen mogen we werken, maar ook alleen dan kan er zegen op alle arbeid rusten.

Dat wensen we u, voorzitter, maar ook het college, griffie, collega raadsleden, ambtenaren en alle inwoners van Altena toe.

Fractie van de SGP Altena
(Theo Meijboom)