8 juli 2019

Algemene Beschouwingen


Voorzitter, college, ambtenaren, belangstellenden en collega fracties,
 

“Wat zullen wij, met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? (naar Ps. 116)

Dat is toch wel voorzitter wat ons als SGP fractie in gedachten houdt als we zien op alle goede dingen die onze Schepper ons nog laat. Als we kijken naar de wereld waarin we leven, ondanks oplopende internationale spanningen mag ons land al bijna 75 jaar in vrede leven. Maar ook als we dichter bij huis blijven, mag dankbaarheid wel de overhand hebben.

De nieuwe gemeente Altena is een feit! Deze eerste algemene beschouwingen markeren het zoveelste historische feit van onze nog jonge, dynamische gemeente! Dankbaarheid dat deze eerste kadernota van Altena melding kan maken van een gezond financieel perspectief wat het mogelijk maakt om voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering van het Bestuursakkoord. Dat betekent geen zorgeloosheid, maar alertheid op de financiële ontwikkelingen en tijdig bijsturen waar nodig om het schip op koers te houden!

Wij willen u voorzitter, en in u het hele college en de ondersteunende ambtenaren complimenteren voor deze overzichtelijke en mooi uitgevoerde kadernota!

Toch, en dat zal u ook weer niet verbazen, hebben wij wel enkele opmerkingen en extra ambities die wij als fractie van de SGP Altena in deze eerste termijn graag onder uw aandacht willen brengen.

Atletiekbaan

Voorzitter, we spreken al een poos over de aanleg van een atletiekbaan achter het Altenacollege in Sleeuwijk. Het besluit tot aanleg ligt al geruime tijd op tafel en het komt nu aan op de uitvoering. Zonder verder in details te willen treden wil ik heel helder zijn: De SGP is van mening dat snel moet worden gestart met het daadwerkelijk realiseren daarvan, maar niet tot elke prijs! Hoewel de SGP als enige partij tegen het reserveren van 6,2 ton voor het eventueel verplaatsen van de paardensportvereniging heeft gestemd, willen wij nu loyaal zijn aan dit democratisch tot stand gekomen besluit. Binnen de bandbreedte van 2,6 miljoen (en geen euro meer) mag wat ons betreft gekeken worden naar de meest optimale oplossing. Maar, en laat dat ook helder zijn, voor wij definitief ja kunnen zeggen t.o.v. welk voorstel dan ook, dient daar een deugdelijke financiële onderbouwing onder te liggen, waarin alle kosten zijn doorberekend.

Wij vragen het college dan ook om in september a.s. met een dergelijke financiële doorrekening naar de Raad te komen. Graag een reactie hierop in de beantwoording van deze 1e termijn.

Actie tegen drank en drugs

Waar raadsbreed gelukkig geen verschil van mening over bestaat is dat er binnen Altena sprake is van een grote verslavingsproblematiek waartegen actie dringend gewenst is. Gelukkig is al het nodige in gang gezet binnen de drie voormalige gemeenten van Altena in het kader van voorlichting, preventie en repressie. Daarnaast is ook al ervaring opgedaan in pilots, zoals de pilot surveillance van z.g. Hot Spots binnen de voormalige gemeente Aalburg. We moeten deze processen niet geen vertragen door eerst weer plegen van onderzoeken vooraf, maar met gebruik van alle ervaringen door te gaan op deze weg en met het actualiseren van het uitvoeringsprogramma Kansen bieden, grenzen stellen. Een motie met deze strekking, waar ook de SGP haar handtekening onder heeft gezet, wordt ingediend

Harmonisatie zwemtarieven

Voorzitter, mijn fractie heeft geconstateerd dat de gemiddelde kosten voor het behalen van een zwemdiploma A binnen d drie voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem significante verschillen vertonen.

Zo liggen de kosten voor het behalen van een zwemdiploma A in de vm gemeente Aalburg tussen de 750 en 900 euro, in Werkendam ca 350 euro en in Woudrichem nog minder. Mogelijk heeft het feit dat de zwemvaardigheid in Aalburg achterloopt op het landelijk gemiddelde een relatie met de hoge tarieven. Dat zwemvaardigheid in ons waterrijk gebied een must is hoeft geen betoog. Harmonisatie van de tarieven dient ons inziens dan ook prioriteit te krijgen en wij dienen dan ook een motie in waarin het college wordt gevraagd om eind dit jaar te komen met een voorstel voor harmonisatie ter bespreking in de Raad.

Tekort WMO

Recent is de Raad op de hoogte gebracht van een te kort van 900.000 euro bij de WMO. Nu blijkt ook dat het grootste deel daarvan (700.000) komt door de rijksmaatregel om de hoogte van de eigen bijdrage per 2019 niet langer inkomensafhankelijk te maken. Dit heeft geleid tot een enorme toename naar de vraag met name Hulp bij huishouden. Het uitgangspunt voor de SGP is dat daar waar écht hulp nodig is, dit ook wordt geleverd.

Nu lijkt dit anders te worden ingevuld waardoor tekorten verder op dreigen te lopen. Graag in de beantwoording de visie van de wethouder hierop.

Veiligheid Middenweg Andel

Voorzitter, een hoofdpijndossier voor de SGP is de veiligheid voor fietsers op de Middenweg tussen Veen en Andel. Daar waar het verlengde van deze route, de Veensesteeg, al voorzien is van een vrijliggend fietspad, heeft de toenmalige gemeente Woudrichem aansluitend voor de Middenweg uit financiëel oogpunt niet gekozen voor de optimale oplossing, een vrijliggend fietspad maar voor een minimale, namelijk fietssuggestie stroken. De verkeersintensiteit is sinds het onderzoek door de gemeente Woudrichem in 2012 alleen maar toegenomen, waardoor de verkeersveiligheid, met name door gebruik van zwaar vracht- en landbouwverkeer nog meer onder druk is komen te staan. Ons inziens is het inzetten op een vrijliggend fietspad de meest logische oplossing voor deze zeer intensief door schooljeugd en bezoekers van aqua delta gebruikte fietsroute. Wij verzoeken het college middels een motie om het onderzoek “Fietsvoorziening Middenweg Andel” uit 2012 te actualiseren en met een voorstel te komen voor een adequate oplossing voor dit probleem.

Geen verhoging OZB per 1.1.2020

Voorzitter, de SGP vindt het belangrijk dat structurele meevallers ten goede komen aan onze burgers en we onnodige lastenverhoging voorkomen.

In de kadernota wordt rekening gehouden met een verhoging van de OZB tarieven met een inflatiecorrectie van 1,4 procent. Echter, tegelijk ontstaat door de samenvoeging van de drie budgetten van onze voormalige gemeenten een structurele ruimte van 350.000 euro. Wat ons betreft wordt deze ruimte ingezet voor het niet verhogen van de OZB tarieven per 1.1.2020.

Motie

De SGP dient daartoe een motie met deze strekking in.

 

Huisvesting gemeentehuis Bereikbaar Altena

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een voorbereidingskrediet van 300.000 t.b.v. de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. De SGP onderkent dat in de huidige situatie er mogelijk sprake is van ruimtegebrek in de unilocatie hier in Almkerk. Echter, wij missen een deugdelijke integrale onderbouwing, rekening houdend met het dienstverleningsconcept, gebruik dislocaties, effecten verdergaan digitalisering op aantal f.t.e’s en dergelijke.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de samen naar het met AL ingediend amendement en vragen u uiterlijk 1 november a.s. inzicht te geven in die zaken en tot dat moment geen concrete stappen te zetten in het kader van voorbereiding van een eventuele verbouwing van het gemeentehuis hier in Almkerk.

Voorzitter, voor ik af ga ronden nog een enkel punt.

Er is al veel gesproken over de aanleg van zonneweiden. Het standpunt van de SGP is dat eerst gekeken moet worden naar slim omgaan met alternatieven, zoals drijvende panelen op de spaarbekkens Biesbosch en gebruik van daken.

Ook moet stevig ingezet worden op bouwen in alle kernen. Er moet wat de SGP betreft meer plancapaciteit komen en strakke afspraken met projectontwikkelaars. Een bouwplicht is daarbij wat de SGP betreft zeker bespreekbaar.

Voorzitter, gelet op de beschikbare tijd moet ik mij beperken. Ik wens u, het college en raad wijsheid en kracht en een goede bespreking rond de eerste kadernota van onze gemeente Altena.

 

Theo Meijboom

Fractievoorzitter SGP Altena