HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

Ondergetekende verklaart:

  1. ‚Äčlid te willen worden van de SGP;
  2. van de statuten, het Algemeen Reglement en het Program van Beginselen van de partij kennis te hebben genomen;
  3. de in artikel 2 van die statuten omschreven grondslag - Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid inclusief het Program van Beginselen en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;
  4. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te zullen voldoen, deze bedraagt tot en met 2018 voor landelijke leden €26,50 en voor leden van kiesverenigingen een per jaar door de leden van de kiesvereniging vast te stellen bedrag.
  5. in te stemmen met het (doen) verwerken van bovenvermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstelling van de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, zulks naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP en overeenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde Leidraad verwerking persoonsgegevens.

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij. U krijgt dan maandelijks het landelijke tijdschrift De Banier.

Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid.

Onderstaand persoon wil graag lid worden van de plaatselijke kiesvereniging en daardoor gelijk ook van de landelijke SGP.

Aanmeldformulier